Обратно към сайта

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” BG05M9OP001-2.010

БЕНЕФИЦИЕНТ: БИСК ООД

Договор: BG05M9OP001-2.010-0568-C01

Име на Проект: Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "Биск" ООД

Продължителност: 04.04.2018-04.12.2019

Бюджет на проекта: 355 180,59лв. от които 301 903,50лв. европейско финансиране и 53 277,09лв. национално съфинансиране

Финансиране: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

www.eufunds.bg

 

  "Биск" ООД е фирма, специализирана в производството на бетонови изделия.Служителите на фирмата съставляват в по-голямата си част представители на уязвими на пазара на труда групи, в предвид отрасловата принадлежност на фирмата. В тази връзка "Биск" ООД има ясна визия за необходимостта от инвестиции в човешките ресурси и желание да създаде и развие, като допълнителна дейност на фирмата, ново социално предприятие с основна цел професионална интеграция на лица от уязвими социални групи, посредством настоящето проектно предложение. Социалното предприятие ще бъде създадено с цел осигуряване на трудова заетост,социална и професионална интеграция на лица от целевите групи, което ще доведе до измеримо положително социално въздействие чрез намаляване на бедността и безработицата. Кандидатът предвижда сключване на 30 бр. трудови договори на 8-часов работен ден с представителите на целевите групи за 12 месечен период, чрез осигуряване на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната икономика като: - осигуряване на социална и професионална интеграция на включените в заетост лица; - осигуряване на подходяща работна среда на новонаетите лица,чрез закупуване на оборудване,необходимо за успешното изпълнение на професионалните им задължения. Новонаетите лица ще работят в същия производствен отрасъл, но методът,по който ще бъдат въведени в работния процес на фирмата, ще въплъщава основната социална цел на предприятието и настоящето проектно предложение. Тези дейности ще доведат до очакваните резултати от създаване на възможности на хората в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица за пълноценен живот и улеснена професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Това от своя страна е предпоставка за осигуряване на устойчиво намаляване на бедността, чрез осигуряване на по-качествена заетост и насърчаване на социалната и солидарната икономика.